Úvod > Služby > Slovník

slovník odborných pojmů

Slovníček pro pacienty

Abraze
opotřebení tvrdých zubních tkání mechanickými vlivy
Absces
ohraničený zánět ve formě dutiny vyplněné hnisem. Léčba je chirurgická - incize.
Afta
časté slizniční onemocnění charakteru drobných puchýřků
Alergie
imunologická reakce organismu na spouštěč, tímto antigenem mohou být potraviny, léky, pyly apod. – vždy je nutno upozornit lékaře
Alveolitis
zánět lůžka po extrakci zubu, nejčastěji po vybavení zubu moudrosti. Projevuje se intenzivní bolestí 2-3 dny po výkonu.
Amalgám
slitina stříbra, rtuti a dalších kovů vzniklá za studena sloužící jako definitivní výplňový materiál. Nejkvalitnější amalgámy jsou tzv. non gamma 2
Anestetika
látky, které slouží k místnímu znecitlivění při zubním ošetření
Anestezie celková
anesteziologem regulovaný stav bezvědomí, v kterém mohou probíhat složitější chirurgické výkony
Ankylóza čelistního kloubu
srůst dolní čelisti s kostí spánkovou, který znemožňuje pohyb dolní čelisti
Anomálie
značí nepravidelnost nejčastěji v počtu nebo postavení zubů. Tento stav se obvykle řeší za pomoci ortodontické léčby
Antibiotická léčba
specifická medikamentózní terapie bakteriálně infekčních onemocnění, která jsou na daná antibiotika citlivá.
Antrotomie
chirurgické otevření čelistní dutiny v rámci diagnostického či léčebného postupu
Apexifikace
umělá stimulace uzávěru kořenového hrotu u zubu, který ještě nemá definitivně uzavřený kořenový kanálek
Augumentace
řízená kostní regenerace, která slouží k zvětšení objemu kostní tkáně zpravidla využívaná v zubní implantologii
Bělení zubů
tzv. bleaching je technika, která umožňuje změnit – zesvětlit přirozenou barvu zubů. Tato metoda může probíhat v ordinaci – tzv. profesionální ordinační bělení zubů či jako tzv. domácí bělení , kdy si pac. aplikuje účinnou látku v nosičích sám.
Bite-wing
RTG zubní vyšetření, které odhaluje skryté kazy
Bond
vazebný prostředek, který zvyšuje vazbu mezi tvrdými zubními tkáněmi a výplňovým materiálem- nejčastěji fotokompozitem
Bruxismus
„skřípání zubů“ - opakované přetěžování zubů díky mimovolnímu zatínání a zvýšené svalové tenzi
Candidóza
slizniční onemocnění vyvolané přemnoženou mykotickou infekcí
Cementy
výplňové stomatologické materiály, které se dnes používají nejvíce jako výplně v dočasném chrupu nebo jako materiály provizorní a podložkové
Citlivé zubní krčky
zvýšená citlivost zubních krčků na chlad, teplo, kyselé či sladké – lze ošetřit bariérovými krycími prostředky či výplní
Cysta
uzavřená patologicky vzniklá dutina s různým obsahem v měkkých či tvrdých tkáních, kterou je vhodné chirurgicky odstranit
Chronický
táhlý, vleklý, dlouhodobý – nejčastěji se spojuje se zánětem
Dentální hygiena
praktické provádění léčebných a preventivních výkonů typu odstraňování zubního kamene, odborné čištění zubů, provádění lokální fluoridace, úprava výplní, instruktáž správné ústní hygieny a další
Dentální implantáty
náhrada jednotlivého zubu či zubů pilířem, který je zaveden do kosti. Implantáty jsou nejčastěji vyrobeny z čistého titanu ve tvaru šroubu. Účelem je pacienta ošetřit funkčně a esteticky tak, aby nedocházelo k poškození stávajícího chrupu. Implantáty také slouží k fixaci zubních náhrad.
Dentitio difficilis
obtížné prořezávání zubů moudrosti charakterizované bolestí, otokem a ztíženým otevíráním úst.
Devitalizace zubní dřeně
nekrotizace –„umrtvení“ zubní dřeně chemickými prostředky – nejčastěji paraformaldehydem s lokálními anestetiky
Dlahování
řeší nejčastěji fixaci parodontologicky uvolněných zubů
Egalizace
chirurgický výkon na kosti čelisti, který slouží k ohlazení nebo úpravě nerovností a nepravidelností
Elektrokauter
vysokofrekvenční elektropřístroj, který slouží k provádění chirurgických zákroků řezem, koagulací nebo jejich kombinací. Kontraindikace jeho použití u pacientů s kardiostimulátorem.
Endodoncie
léčba zubů ošetřením kořenových kanálků a jejich následným zaplněním kořenovou výplňovou hmotou tzv. sealerem a gutaperchou. Slouží k léčbě zánětu zubní dřeně či zánětu v okolí zubu.
Extrakce
je chirurgický výkon, jehož cílem je vybavení zubu ze zubního lůžka. Chirurgická extrakce je komplikovanější chirurgický výkon, kterým se vybavují zuby neprořezané do dutiny ústní. Oba typy výkonů probíhají nejčastěji v lokální anestezii.
Fluor
je prvek, který hraje důležitou roli v prevenci zubního kazu. Chemicky vázaný ve formě fluoridů je důležitou komponentou prostředků dentální hygieny.
Fluoridové tablety
jsou náhradním prostředkem systémové fluoridace. Jsou předepisovány dětskými lékaři nebo stomatology jako nástroj prevence zubního kazu u dětí.
Fluoróza
je jedním z projevů chronické intoxikace organismu flourem. Nejčastější změny jsou patrné jako bílé skvrny na sklovině zubů.
Fotopolymerace
je způsob vytvrzení dentálních materiálů UV světlem o specifické vlnové délce – tzv. lampy
Gangréna dřeně
je infikovaná nekróza zubní dřeně. Její léčba spočívá v endodontickém ošetření zubních kořenových kanálků.
Gingivektomie
je chirurgický výkon, který odstraňuje část měkkých tkání, které kryjí pravé či nepravé parodontální choboty.
Gingivitis
zánětlivé změny gingivy - dásně
Granulomy zubní
lidově „zubní váčky“ jsou obrannou reakcí okolí zubu na pronikající infekci zubního původu. Léčba spočívá v endodoncii.
Gutaperča
je stomatologický výplňový materiál používaný k zaplnění kořenových kanálků v rámci endodontické léčby.
Hemangiom
je nezhoubný novotvar tvořený krevními cévami. Tento nález je vhodné sledovat a při progresi chirurgicky odstranit.
Herpes
Je častým postižením integrity kůže virového původu charakteru puchýřků a bolestivých erozí. Vzniku herpetické infekce na kůži nebo rtu předchází potíže s virovými příznaky.
Implantát
náhrada chybějící tkáně či orgánu cizorodým materiálem – ve stomatologii nejčastěji náhrada zubu šroubovým či čepelkovým pilířem, který je vyroben z čistého titanu.
Incize
Protnutí měkkých tkání řezem – skalpelem či elektrokauterem
Kaz
lat. Caries – je infekční onemocnění tvrdých zubních tkání, jež ohrožuje, pokud není ošetřen, životnost zubu.
Klínovité defekty
defekty tvrdých zubních tkání v krčkových partiích zubů
Kofferdam
latexová či silikonová blána sloužící k udržení suchého pracovního pole při zubním ošetření
Kolemčelistní zánět
je infekce nejčastěji zubního původu, která se šíří do okolních prostorů tkání obličeje. Projevem je otok, bolest, zvýšená teplota.
Kompozita
materiály složené z anorganického plniva a organického pojiva – pryskyřičné části. Tyto výplňové materiály tuhnou dnes nejčastěji fotopolymerací. Kompozita jsou nedílnou součástí estetické stomatologie.
Kořenové kanálky
dutina v zubu, která obsahuje nervově-cévní svazek. Počet kořenových kanálků je různý v závislosti na typu zubu. Pokud dojde k infekci v kořenovém systému zubu je nutno provést endodontické ošetření.
Kyretáž
chirurgický výkon prováděný na parodontu zubu – tj. tkání, které jsou se zubem v těsném kontaktu
Leptání
příprava tvrdých zubních tkání pro vazbu s výplňovými materiály.
Matrice
je prostředek nutný ke zhotovení výplně u zubu, kterému chybí některá z jeho stěn. Její užití znemožňuje spojení výplně se sousedním zubem.
Modely
modely chrupu v protetice slouží k výrobě zubních náhrad
Mukokéla
retenční cysta drobné slinné žlázky. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění.
Nádor
tzv. novotvar charakterizovaný ireverzibilní změnou tkáně převážně ve smyslu jejího nekontrolovatelného růstu. Léčba je specializovaná, komplexní a probíhá nejčastěji za asistence klinických odborníků.
Neuralgie
náhlá, záchvatovitá bolest v oblasti periferního nervu. V oblasti obličeje je to nejčastěji trojklanný nerv –n. trigeminus.
Ortodoncie
je samostatný stomatologický obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou tvarových a funkčních nepravidelností chrupu.
Ortodontická léčba
řeší pomocí snímacích i fixních ortodontických aparátů dentální a skeletální anomálie. Doporučení k ortodontické léčbě je většinou směřováno od praktického stomatologa specialistovi v ortodoncii.
Ošetření kořenových kanálků
viz endodoncie
Parodont
je tvořen gingivou (dáseň), periodonciem (parodontální vazy), zubním cementem na povrchu kořene a alveolární kostí. Poškození těchto tkání rezultuje v parodontitis.
Parodontální chobot
pravý je spojen s destrukcí alveolární kosti , nepravý vzniká zbytněním gingivy. V aktivním chobotu jsou známky probíhajícího zánětu , v neaktivním nejsou známky akutního zánětu tolik patrny
Parodontitis
zánětlivé postižení parodontu – viz parodont. Existence množství typů a rozdělení.
Pečetění fisur
je profylaktickou metodou proti zubnímu kazu. Spočívá v aplikaci tzv. pečetidel na povrch skloviny. Aplikuje se nejvíce u dětí.
Periimplantitis
komplikace v dentální implantologii, definována jako ztráta kosti na podkladě zánětu v okolí implantátu. Může vést až ke ztrátě implantátu. Léčba je podobá léčbě parodontitidy.
Píštěl
syn. fistula – vtažené slizniční či kožní nálezy chronického původu, které souvisejí s trvajícím zánětlivým procesem v jejich okolí.
Plnění kořenového kanálku
završení endodontické léčby zaplněním kořenového systému těsnícím materiálem obvykle gutaperčou a sealerem.
Podložka
vrstva materiálu, která se aplikuje na spodinu kavity. Její funkcí je izolovat proti termickému a chemickému dráždění. Materiálem jsou cementy.
Poruchy vývoje zubů
vznikají v době vývoje a růstu zubních tkání. Nejčastěji jde o anomálie ve smyslu počtu zubů, tvaru a místa jejich prořezání.
Preprotetická chirurgie
soubor chirurgických výkonů, kterými se upravují nevhodné anatomické poměry na protézních ložích čelistí tak, aby bylo možno zhotovit funkční a esteticky přijatelné zubní náhrady.
Prevence
soubor opatření, jejichž cílem je předcházet vzniku onemocnění – např. instruktáž ústní hygieny.
Profylaxe
ochranné procedury, které jsou aplikovány v době, kdy hrozí konkrétní onemocnění, např. fluoridace, která chrání proti zubnímu kazu.
Protetika
stomatologický obor, jehož cílem je funkčně a esteticky nahrazovat ztráty zubu či zubů.
Provizorní materiály
slouží k dočasnému krytí vypreparovaných kavit, event. ke krytí dezinfekčních či jiných vložek v zubu – nejčastějším materiálem jsou organické tmely, pryskyřice nebo cementy.
Pulpitis
zánět zubní dřeně, existence mnoha typů
Recall
systém pravidelných kontrol a preventivních prohlídek, které jsou cíleny ke konkrétním potížím pacienta
Resekce
nejčastěji jako resekce kořenového hrotu charakterizovaná snesením hrotové části kořene a odstranění zánětlivého ložiska
Resorpce
nejčastěji jako fyziologická resorpce kořene u dočasných zubů
Retence
charakterizována schopností udržet zubní náhradu nebo výplň mechanicky či chemicky na požadovaném místě.
Sialoadenitis
zánět slinné žlázy. Etiologicky může jít o zánět původu virového, bakteriálního, mykogenního či zánět aseptický tj. primárně neinfekční.
Sinusitis
zánět vedlejších nosních dutin, nejčastěji je postižena čelistní dutina a to jednostranně či oboustranně.
Skloionomerní cement
GIC angl. glass-ionomer-cement – používán jako moderní fixační, výplňový nebo podložkový materiál.
Sklovina
je nejtvrdší tkáň v lidském těle, jako svrchní vrstva zubu slouží jako ochranná bariéra proti zevním vlivům i zubnímu kazu
Suprakonstrukce
se nazývá kovová či titanová konstrukce, která je základem protetické náhrady nejčastěji ve spojení s ošetřením implantáty.
Úrazy zubů
se rozdělují na poranění vlastního zubu či závěsného aparátu. Konkrétní řešení se stanoví na základě rozsahu poranění. Časté je ošetření na specializovaném pracovišti.
ý ve speciálních případech pro umožnění odtoku zánětlivého exsudátu v oblasti hrotu kořene.
Vitální exstirpace dřeně
odstranění veškeré zubní dřeně z korunkové i kořenové části dřeňové dutiny a kořenového kanálku.
Xerostomie
suchost v ústech vzniklá na různém podkladě
Zlomeniny
syn. fraktury čelistních kostí vznikají nejčastěji jako následek úrazu v oblasti obličeje. Terapie náleží specializovanému pracovišti.
Zubní kámen
je charakterizovaný pevným a barevně odlišným mineralizovaným povlakem na zubu. Je faktorem ovlivňující vývoj parodontózy – parodontitis. Léčbou je jeho odstranění.
Zubní kaz
lat. caries dentis – nejčastější choroba charakterizovaná jako demineralizační proces tvrdých zubních tkání na podkladě infekce kariogenními mikroorganismy.
 

Otevírací doba zubní kliniky

Pondělí - Čtvrtek: 8.00 – 12.30, 13.00 - 17.00
Pátek: 8.00 - 14.00
   

OBJEDNÁVEJTE SE K NÁM

Kontakt

Zubní klinika Key dental spol. s r.o.
Kazaňská 121/1
Praha 10

Pište nám:  recepce@keydental.cz
Volejte nám:  +420 602 281 776
   https://www.facebook.com/Key-Dental-106732717421286

JAK SE K NÁM DOSTANETE